top of page

KESKKOND

Keskkonnasäästlik tegevus ja jäätmekäitlus

Kaevetöödega kaasnev peamine keskkonnarisk seisneb pinnase ning pinna- ja põhjavee saastumise ohus.

Oleme seadnud endale eesmärgiks vähendada ja ennetada meie tegevustest ja toodetest lähtuvat saastet.

Keskkonnasäästlik tarbimine hõlmab endas minimaalsete keskkonnamõjudega toodete või teenuste valikut.

Meie leiame võimalusi keskkonnale avaldatava mõju vähendamiseks. Meie järgime säästva jäätmekäitluse põhimõtteid.

  • jäätmetekke vältimine

  • tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine

  • keskkonnanõuete kohane jäätmetöötlus

  • jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine

  • vastutustundlik tegevus keskkonna suhtes

Projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis projekteerimistingimused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.

Keskkonnaametile tuleb esitada projekteerimistingimuste eelnõu ning motiveeritud avaldus, kus peab muuhulgas sisalduma täpne info planeeritava ehitise asukoha kohta (sh katastriüksus, kaitstav loodusobjekt, vöönd jm).

bottom of page